ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ЗА МАТЕРІАЛАМИ КМОСС-2017

Завантажити вимоги до публікації Download information Загрузить требования к публикации

 1. Основні положення

 

Збірник «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» приймає до розгляду наукові статті, а також оглядові роботи, що стосуються теоретичних та прикладних питань комп’ютерого моделювання та прикладних задач, що пов’язані з використанням методів комп’ютерного моделювання.

Для розгляду приймаються рукописи, які раніше повністю або частково не були опубліковані (на будь-якій мові, у друкованій або електронній формі) і які не направлені для можливої публікації до редакцій інших видань, на одній з мов –українська, англійська, російська.

Обсяг статті не менше 5 сторінок тексту, включаючи таблиці, рисунки і список літератури (формат сторінки А4, оформлення у відповідності до наведених нижче правил в редакторі Microsoft Word). Оглядові статті – до 25 сторінок.

Для опублікування оглядової статті автори повинні мати достатньо великий досвід роботи, наукові публікації у відповідній галузі наукових знань і, як правило, науковий ступінь доктора наук. Оглядові статті подаються, як правило, на підставі попередньої домовленості з редакційною колегією збірнику.

Всі матеріали, що надходять до редакції, та оформлені у відповідності до вимог журналу, підлягають обов’язковому попередньому розгляду. Редколегія залишає за собою право не публікувати статті, які не відповідають тематиці збірнику, не містять нові експериментальні й теоретичні результати, а також статті, що містять плагіат, незалежно від стадії їх розгляду й обробки.

Редакція залишає за собою право вносити у тексти статей виправлення з метою покращення якості їх представлення у збірнику.

Статті, які не відповідають викладеним правилам, можуть бути повернені авторам для доопрацювання, виправлення, а у виняткових випадках – відхилені.

 

 1. Опис документів, що подаються до редакції

 

Для публікації автори подають до редакції збірнику наступні документи в паперовій формі:

рукопис матеріалів публікації, підписаний всіма авторами;

рецензію, яка підписана доктором або в окремих випадках кандидатом наук відповідної галузі (не нижче наукового ступеня та вченого звання авторів) з обов’язковим відображенням умов п. 3 постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 705/1. Підпис рецензента повинен бути завірений відділом кадрів;

згоду на збір і обробку персональних даних. Приклад оформлення наведено у Додатку 1.

 

Вказані документи (всі в 1 екземплярі) надсилаються поштою (за адресою: ДВНЗ УДХТУ, проспект Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна) або надаються особисто відповідальному секретарю збірнику Ляшенко Оксані Анатоліївні (механічний корпус ДВНЗ УДХТУ, вул. Набережна Перемоги, 40, кафедра Інформаційних систем (ауд. 708)).

 

Одночасно авторам необхідно відправити на електронну пошту редакції cmaco@ukr.net (або cmaco@udhtu.edu.ua) електронну версію матеріалів, що містить наступні файли:

матеріали публікації – файл з назвою по прізвищу першого автора Прізвище.doc;

кожен рисунок у окремому файлі (*.wmf, *.bmp, *.tif; назви файлів Рисунок1, Рисунок2 або Figure1, Figure2);

– скан-копія рецензії;

– скан-копія згоди на збір та обробку персональних даних.

 

Вміст електронних файлів і відповідних роздрукованих документів повинен бути ідентичним!

 

 1. Вимоги до змісту статті, списку літератури, реферату і ключових слів

 

Структура статті:

 1. Індекс УДК.

 

 1. Ініціали та прізвища авторів.

 

 1. Назва статті (у назві статті не допускається використання абревіатур).

 

 1. Повна назва організації(ій), у якій(их) виконана робота, із зазначенням міста. Якщо організацій декілька, то вказується «прив’язування» кожного автора до організації проставленням верхніх індексів a, b, c після прізвища кожного автора та перед назвою кожної організації.

 

 1. Реферат до статті (не менше як 1800 знаків в англомовному варіанті) і ключові слова (5-10) на мові оригіналу статті.

 

 1. Основний текст статті, у якому у відповідності з вимогами ВАК обов’язково необхідно відокремити наступні розділи:

 

 1. Подяки за допомогу у роботі і фінансову підтримку (за необхідності).

 

 1. Список літератури повинен включати не менше 5 джерел (для наукових статей – не більше 15 джерел, для оглядових статей – без обмежень).

Рекомендується до списку літератури включати посилання на книги, статті з періодичних видань (журнали та збірки) і патенти.

Посилання на матеріали (праці) конференцій, неперіодичні видання (закони, нормативно-правові акти тощо), електронні ресурси (Інтернет-сайти тощо) можна використовувати лише у виняткових випадках.

Забороняється посилатися на неопубліковані праці.

Як правило, не менше 2/3 від загальної кількості процитованих літературних джерел повинні мати дату видання не раніше 2005 р.

Самопосилання не повинні перевищувати 15% від загального числа посилань.

Частка посилань на іноземні роботи по відношенню до загальної кількості джерел повинна бути не менша 20%.

Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Приклади оформлення списку літератури наведені у Додатку 2.

У тексті статті посилання на літературні джерела нумерують послідовно по мірі згадування і розміщують у квадратні дужки.

 

 1. Реферат до статті і ключові слова на українській/російській мові, в залежності від мови оригіналу статті:

– якщо стаття написана на українській мові, то тут розміщуються реферат і ключові слова на російській мові;

– якщо стаття написана на російській мові, то тут розміщуються реферат і ключові слова на українській мові;

– якщо стаття написана на англійській мові, то тут розміщуються реферат і ключові слова на українській та російській мовах.

Приклад оформлення рефератів і ключових слів наведено у Додатку 3.

 

 1. Інформаційний блок англійською мовою. Приклад оформлення інформаційного блоку наведено у Додатку 4.

 

 1. . Відомості про авторів наводяться тільки українською мовою. Приклад оформлення наведено у Додатку 5.

 

 1. Підписи всіх авторів (у паперовій версії).

 

Реферат (авторське резюме) має бути інформативним (не містити загальних слів і положень) і, коротко відтворюючи структуру статті, відображати актуальність роботи, її мету і задачі, використані експериментальні та теоретичні методи, основні результати дослідження та висновки (у явному або неявному вигляді). Не можна у рефераті обмежуватися констатацією факту проведення певного дослідження («У роботі досліджено вплив X на Y»), слід зазначити, які конкретно нові залежності, дані тощо отримані у результаті дослідження (сформулювати їх сутність в узагальненому вигляді). Важливо пам’ятати, що реферат може (і буде) публікуватися окремо, у відриві від основного тексту, і, отже, повинен виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації!

Відомості, які містяться у назві статті, не слід повторювати у тексті реферату. Скорочення і умовні позначення, крім загальновживаних, використовують у рефераті лише у виняткових випадках (надаючи їх розшифрування при першому згадуванні). У рефераті забороняється робити посилання на публікації у списку літератури до статті!

Для статей зарубіжних авторів достатньо реферату англійською мовою.

При підборі ключових слів слід уникати загальних виразів, не застосовувати складні граматичні конструкції і множину, а також абревіатури.

 

 1. Вимоги до оформлення статті

 

Текст статті повинен бути підготовленим у форматі текстового редактора Word (97-2003) (з розширенням  *.doc).

Шрифт Times New Roman, 12 пт; міжрядковий інтервал – 1,0; без абзацного відступу.

Поля – 2 см з кожного боку, формат сторінки – А4.

У тексті статті не повинно бути пустих рядків, не дозволяється застосовувати табуляцію, між словами дозволяється тільки один пробіл.

Сторінки з першої до останньої нумеруються (номер сторінки знизу праворуч).

Рисунки мають бути пронумеровані у послідовності, яка відповідає згадуванню у тексті. Підписи до рисунків (у форматі «Рис. 1. Залежність …») повинні бути обов’язково написані на мові основного тексту статті і вставлені до тексту статті, а не до файлу рисунка.

Дублювання даних і результатів, наведених у тексті та на рисунках і в таблицях, не дозволяється.

Таблиці, створені у текстовому редакторі Word, розташовуються безпосередньо у тексті статті. Кожна таблиця повинна мати порядковий номер (без знаку №) і назву; на кожну таблицю надається посилання у тексті (табл. 1).

Величини, що згадуються у назвах стовпчиків та рядків таблиць, супроводжуються відповідними одиницями вимірювання (у скороченій формі: см, Дж/моль).

Параметри таблиць:

Формули, терміни, одиниці вимірювання

Найпростіші (однорядкові) формули, позначення з формул, символи необхідно набирати як основний текст. Їх можна створювати, використовуючи різні атрибути формату символів (верхній, нижній індекси), а також використовуючи таблицю символів (Вставка / Символ).

Для запису багаторядкових формул необхідно використовувати редактор формул Microsoft Equation. У цьому випадку формули вставляються безпосередньо у текст за допомогою Microsoft Equation із відповідними установками:

Нумерація формул у тексті статті наводиться арабськими цифрами у круглих дужках через два пробіли зразу після формули (без застосування таблиць з невидимими границями), наприклад: «;  (1)».

Використані у статті фізичні, хімічні, технічні і математичні терміни, одиниці вимірювання й умовні позначення повинні бути загальновживаними. Скорочені позначення одиниць вимірювання наводяться відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ – International System of Units).

У тексті, таблицях і на рисунках ціла частина числа від десяткової відокремлюється комою, якщо стаття написана українською або російською мовою, або крапкою – для англомовних статей.

 

 1. Вимоги до оформлення інформаційного блоку

 

Інформаційний блок на англійській мові містить інформацію про назву статті, авторів, назву організації (якщо організацій декілька, то вказується «прив’язування» кожного автора до організації), міста і країни, реферат, ключові слова і повний список літератури на латиниці (всі україномовні і російськомовні джерела повинні бути транслітеровані) відповідно до прийнятих у міжнародній практиці стандартів для посилань.

Нижче наведені приклади оформлення посилань на деякі вигляди публікацій.

опис статті з журналу (вказуються всі автори; назва журнала – повністю без скорочень (після зазначення сторінок можна навести  DOI):

Author1 A.A., Author2 B.B., Author3 C.C., Author4 D.D. Title of the paper. Title of the Journal, Year, vol. X, no. XX, pp. XXX-XXX.

– опис статті з електронного журналу:

Author1 A.A., Author2 B.B., Author3 C.C., Author4 D.D. Title of the paper. Title of the Journal, Year, vol. XX, no. XX. Available at: http://www.xxx.xxx.

опис книги:

Author1 A.A., Author2 B.B., Author3 C.C., Author4 D.D., Book or Chapter Title. Publishing company name, Publishing Place, Year. XXX p.

опис патенту:

Author1 A.A., Author2 B.B., Author3 C.C., Author4 D.D., Patent Title. Country and number of the patent, Publishing Year.

опис матеріалів (тез) конференції:

Author1 A.A., Author2 B.B., Author3 C.C., Author4 D.D., Paper Title. Conference Title. Country, City, Year, pp. XX.

 

Всі джерела, оригінальні назви яких наведені у кириличних шрифтах, повинні бути транслітеровані. Транслітерація прізвищ авторів проводиться в залежності від мови оригіналу джерела відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 г. №55 „Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею“ (http://nvngu.in.ua/attachments/005_translit%20ua_eng.doc) (для української мови) або вимог системи BGN/HCGN (http://nvngu.in.ua/attachments/005_translit%20ru_eng.doc) (для російської мови).

Для транслітерації назв статей і книг також можна скористатися веб-сайтом http://www.translit.ru/ або аналогічними програмами.

У англомовних назвах організацій преамбули до назв, що визначають тип, статус организації (ДВНЗ тощо), не вказуються, наприклад: Ukrainian State University of Chemical Technology.

Переклад назв статей на англійську мову (після наведення оригінальної транслітерованої назви) наводиться у квадратних дужках.

Якщо оригінальне джерело україно- або російськомовне, то в кінці його опису у дужках зазначають мову публікації ((in Ukrainian) або (in Russian)).

Приклад оформлення інформаційного блоку наведені у Додатку 4.Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5